Archivos: Timeline Slider

2021

2021 Rafa Nadal Foundation Center in Madrid. The flagship project of the Rafa Nadal Foundation continues to grow and the Rafa Nadal Foundation Center is born in Madrid, in the San Fermín neighborhood, Usera district, one of the most vulnerable areas of the capital. We serve girls, boys and young people through sports, educational activities …

2021 Leer más »

2021

2021 Centre Fundació Rafa Nadal de Madrid. El projecte insígnia de la Fundació Rafa Nadal continua creixent i neix el Centre Fundació Rafa Nadal de Madrid, al barri de San Fermín, districte d’Usera, una de les zones més vulnerables de la capital. Atenem nenes, nens i joves a través d’activitats esportives, educatives i suport psicosocial. …

2021 Leer más »

2020

2020 New normal. The Rafa Nadal Foundation has had to adapt its intervention to the health crisis derived from covid-19. We continue to serve minors and families of the Rafa Nadal Foundation Centers despite the circumstances, through financial aid for the acquisition of basic food and hygiene products.

2020

2020 Nova normalitat. La Fundació Rafa Nadal ha hagut d’adaptar la seva intervenció a la crisi sanitària derivada de la Covid-19. Continuem atenent menors i famílies dels Centres Fundació Rafa Nadal malgrat les circumstàncies, mitjançant ajudes econòmiques destinades a l’adquisició de productes bàsics d’alimentació i higiene.

2019

2019 The Rafa Nadal Foundation Center in Valencia is born. The Rafa Nadal Foundation Center in Valencia opens in the Natzaret neighbourhood, one of the most disadvantaged areas of the city. In this center we serve minors in vulnerable situations through sports, educational activities and psychosocial support.

2019

2019 Neix el Centre Fundació Rafa Nadal de València. Obre el Centre fundació Rafa Nadal de València al barri de Natzaret, una de les zones més desafavorides de la ciutat. En aquest centre atenem menors en situació de vulnerabilitat mitjançant activitats esportives, educatives i suport psicosocial.

2018

2018 The Rafa Nadal Foundation projects continue to be active. All the programs carried out by the foundation continue to work successfully and the IV National Meeting More Than Tennis is held, where athletes with intellectual disabilities from all over Spain meet and compete.

2018

2018 Els projectes de la Fundació Rafa Nadal continuen actius. Tots els programes que duu a terme la fundació continuen treballant amb èxit i se celebra la IV Trobada Nacional Més Que Tennis, on esportistes amb discapacitat intel·lectual de tot Espanya es troben i competeixen.

2017

2017 Millor Together race. The popular race “Millor Junts” is born, held in the city of Palma de Mallorca. Beyond promoting healthy physical activity and the values of sport, this sports initiative suitable for the whole family aims to raise funds for the Rafa Nadal Foundation Centre.

2017

2017 Cursa “Millor Junts”. Neix la cursa popular “Millor Junts” celebrada a la ciutat de Palma de Mallorca. Més enllà de promocionar l’activitat física saludable i els valors de l’esport, aquesta iniciativa esportiva apta per a tota la família té com a objectiu la recaptació de fons per al Centre Fundació Rafa Nadal.