Nota legal

Aquestes condicions es podran modificar per tal d’adaptar-les als canvis normatius que, si escau, es produeixin. Si es modifiquen les condicions legals del portal, es farà constar en aquest apartat.

I.- INFORMACIÓ PERQUÈ ES COMPLEXI LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC– L34/2002- (LSSICE):

La Fundació Rafa Nadal és la responsable del portal www.fundacionrafanadal.com

La Fundació Rafa Nadal es va constituir mitjançant escriptura pública de data 20 de novembre de 2007 autoritzada pel notari de Palma de Mallorca D. Miguel Mulet Ferragut, i es troba inscrita al registre de fundacions assistencials del Ministeri de Treball i Afers Socials amb el número 07-0053. Els usuaris poden fer servir l’adreça postal:

FUNDACIÓ RAFA NADAL
Ctra. Cales de Mallorca KM 1,2
07500, Manacor (España)

El CIF de la Fundació Rafa Nadal és el G-57533473

II.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Es comunica a l’usuari que tots els elements del portal www.fundacionrafanadal.com estan protegits per les disposicions de propietat intel·lectual i industrial, i, per tant, el text, el disseny, les imatges, les marques, els noms comercials, els logotips, etc. són titularitat de la Fundació Rafa Nadal o han estat cedits o llicenciats a aquesta entitat. En conseqüència, no es podran fer servir sense el consentiment dels titulars dels drets corresponents.

III.- COOKIES:

Les cookies que es fan servir al portal no permeten aconseguir dades personals.

IV.- ENLLAÇOS (LINKS):

La Fundació Rafa Nadal haurà d’autoritzar expressament i per escrit l’establiment d’enllaços en un altre portal dirigits al portal www.fundacionrafanadal.com

L’establiment d’un enllaç al portal www.fundacionrafanadal.com que dirigeixi l’usuari a un altre portal no implica l’acceptació ni l’aprovació per part de la Fundació Rafa Nadal dels continguts del portal enllaçat, si bé, i en compliment de la normativa vigent, la Fundació Rafa Nadal, en cas de constatar qualsevol contingut il·legal, suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.

V.- DADES PERSONALS PUBLICADES A TRAVÉS DEL PORTAL:

Les dades de persones físiques publicades a través del portal www.fundacionrafanadal.com no es podran fer servir en cap cas sense el consentiment dels titulars. La Fundació Rafa Nadal té exclusivament el consentiment per introduir aquestes dades al portal, però no atorga cap llicència perquè en facin ús tercers.

VI.- RESPONSABILITAT DE LA FUNDACIÓ RAFA NADAL COM A PRESTADOR D’UN SERVEI DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ:

La Fundació Rafa Nadal, com a titular del portal www.fundacionrafanadal.com, respondrà en els termes i amb els límits establerts als articles 13 i següents de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

VII.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Les relacions establertes com a conseqüència de l’ús del portal www.fundacionrafanadal.com es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent que resulti d’aplicació.

Les parts, renunciant al fur que els pogués correspondre, acorden resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l’ús del portal www.fundacionrafanadal.com als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. L’accés al portal implica l’acceptació expressa d’aquesta política legal.